ADATVÉDELEM

 

 

 

Harmadik személy részére csak törvény által előírt esetekben adunk ki személyes adatot, egyéb esetben nem.

 

Szabályzat

Felhívjuk figyelmüket, hogy az 1999. Évi LXXV törvény 11. paragrafusa kimondja:
"Tilos írásban, képben vagy hangrögzítő illetve más berendezés útján
szexuális szolgáltatást felajánlani, azt hirdetni vagy ilyen cselekményben közreműködni."

 

A szex-linkek.hu felhívja tisztelt Hirdetői figyelmét a fentiek figyelembevételére és egyúttal közli, hogy a honlapon megjelentett hirdetések esetében, a fentiek tekintetében semmiféle felelősséget nem vállal!

A hirdetés megjelentetésével minden hirdető kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, és elolvasta és elfogadja az alábbiakban leírt szabályzatot és törtvényt.

 

 

A fenti jogszabályok betartása mindenkire nézve kötelező!
Az oldalon megjelenő partnerek linkjeiért és bannereiért, és az azokon megjelenő információkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

 

 

Általános rendelkezések


1. §. E törvény alkalmazásában:


a) prostituált: az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt, függetlenül az ellenszolgáltatás nyújtásának időpontjától, illetve attól, hogy az a szexuális szolgáltatás igénybevevőjétől vagy - a szolgáltatásra tekintettel - más személytől származik;

b) szexuális szolgáltatás: a prostituált olyan, a szolgáltatást igénybevevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybevevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul;

c) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybevehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét;

d) védett övezet: a közterületnek az e törvény, illetve a települési (Budapesten a fővárosi, fővárosi kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete rendeletében meghatározott azon része, ahol a prostituált a szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, szexuális szolgáltatást nem nyújthat; a védett övezetre vonatkozó tilalmakat a közterület e részén fekvő nyilvános helyre is alkalmazni kell;

e) türelmi zóna: közterületnek az önkormányzat rendeletében a prostitúció tömeges megjelenése esetén kijelölt azon körzete, ahol a prostituált szexuális szolgáltatásra felajánlkozhat vagy a szexuális szolgáltatásra irányuló kezdeményezést elfogadhatja;

f) a prostitúció tömeges megjelenése: a prostituáltak folyamatos vagy idényjellegű nagyobb számú egyidejű megjelenése, olyan területi koncentrálódása, amely alkalmas a település nyugalmának megzavarására;

g) szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános helyen máshoz címzett, a szexuális szolgáltatása nyújtására irányuló szóbeli felhívása (aktív felajánlkozás), a prostituáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (passzív felajánlkozás), illetve a szexuális szolgáltatást igénybevenni kívánó felhívásának elfogadása;

h) a szexuális szolgáltatás zaklató jellegű felajánlása: más személy mozgásának, illetve a más személy által vezetett jármű elindulásának, mozgásának megakadályozása, megzavarása, a szeméremsértő, fenyegető tartalmú szóbeli felhívás, illetőleg a prostituált erre utaló magatartása;

i) a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás eltűrése: a nyilvános helyet üzemeltető, vagy az ott foglalkoztatottak olyan magatartása, amely ösztönzőleg hat a prostituáltak folyamatos tevékenységére;

j) sajtótevékenységet folytató, illetve egyéb tájékoztatást, hírszolgáltatást nyújtó: időszaki lap, rádió- és televízió-műsor, könyv, röplap, egyéb szöveges kiadvány, műsoros filmszalag, videókazetta, videólemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más, a nyilvános közzététel szándékával készült tájékoztatást vagy műsort tartalmazó technikai eszköz előállításával, kiadásával kapcsolatos tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság;

k) nyilvános hely: közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitvaálló hely.


A szexuális szolgáltatásra felajánlkozásnak, a szexuális szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének korlátai


2. §. (1) A prostituált szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, illetve szexuális szolgáltatást nem nyújthat

a) a húszezer lélekszám alatti települések közterületein;

b) a közútnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló területén;

c) az autópályától, az autóúttól, illetve lakott területen kívül az egy-, illetve kétszámjegyű főútvonaltól számított 100 méteren belül;

d) lakott területen a főútvonaltól számított 50 méteren belül;

e) a népképviseleti, államigazgatási, bírósági, ügyészi szerv, közoktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épületek, a személyforgalom célját szolgáló terminálok (repülőtér, pályaudvar, hajóállomások), a nyilvántartásba vett egyházak szertartásaira szolgáló intézmények, valamint a temetkezési és egyéb kegyhelyek területén, illetve az azoktól számított 300 m távolságon belül, továbbá

f) az olyan mellékutcában, ahol a kiskorúak oktatását, nevelését, gyógyítását, tartós elhelyezését szolgáló, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény működik.

(2) A védett övezeten belül a prostituált szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel.

(3) A védett övezeten belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségben, a többlakásos ház közös tulajdonban vagy használatban álló területén, a közterületen elhelyezett létesítményben, illetőleg járműben a prostituált szexuális szolgáltatást nem nyújthat.


3. §. (1) Az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott védett övezeteken kívül a közterület más részein, illetve az ott működő egyes nyilvános helyeken is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.

(2) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletben türelmi zónát jelölhet ki.

(3) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül vagy - türelmi zóna kijelölése esetén - a zónában a közérdekű rendezvények időtartama alatt is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.

4. §. (1) A prostituált a szexuális szolgáltatása igénybevételére csak 18. életévét betöltött személyt hívhat fel, illetőleg csak 18. életévét betöltött személy erre irányuló ajánlattételét fogadhatja el.

(2) Tilos a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás mást, illetőleg másokat zaklató módja.

(3) A prostitutált szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással.


5. §. Tilos a védett övezetben ellenszolgáltatást felajánlva mást szexuális szolgáltatás nyújtására felhívni.


6. §. Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján szexuális szolgáltatásra felajánlkozni, a szexuális szolgáltatás nyújtását hirdetni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.


7. §. (1) Ha a sajtótevékenységet folytató, illetve egyéb tájékoztatást, hírszolgáltatást nyújtó szervezet közreműködik abban, hogy szexuális szolgáltatás nyújtását bárki hirdesse, százezer forinttól egymillió forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerint vonható felelősségre a nyilvános hely üzemeltetője, ha működése körében a prostitúcióval összefüggő jogsértést megállapító hatósági határozatot (intézkedést) követően is eltűri, hogy a nyilvános helyen a prostituáltak mások részére szexuális szolgáltatásra felajánlkozzanak.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott esetben az eljárás a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik.
Záró rendelkezések


Hatálybalépés


8. §. E törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.


Módosuló jogszabályok


9. §. A szabálysértésekről szóló, többször módosított 1968. évi I. tv. (továbbiakban: Sztv.) 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"Tiltott kéjelgés

92. §. (1) Aki a prostitúció egyes közrendvédelmi szabályairól szóló 199... évi . törvény 2. §-ában, vagy a törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozásokat, illetve tilalmat megszegi, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A prostituált ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, ha

a) a szexuális szolgáltatás igénybevételére felhívott személy tizennegyedik életévét betöltött kiskorú, vagy kiskorúnak az ilyen szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlattételét fogadja el;

b) nem rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással,

c) a szexuális szolgáltatásra való felajánlkozása zaklató jellegű.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik."


10. §. Az Sztv. a következő 92/A. §-sal egészül ki:
"Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma92/A. §. (1) Aki a prostitúció egyes közrendvédelmi szabályairól szóló 199... évi ... törvény 5. §-ában meghatározott tilalmat megszegi, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben írt szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik."


11. §. Az Sztv. a következő 92/B. §-al egészül ki:"A szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma92/B. §. (1) Aki a saját vagy más szexuális szolgáltatását írásban, kép- vagy hangrögzítés, illetőleg más berendezés útján felkínálja, hirdeti, vagy az ilyen cselekményben közreműködik, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik."